Rozvíjení čtenářské gramotnosti

Úvodní rešerše - záznamy článků z časopisů
(Pedagogická bibliografická databáze Pedagogické knihovny J. A. Komenského)


1. Alternativní výuka čtení s využitím globální metody u dětí s DMO [Alternative reading instruction using global method among children with polio] / Věra Růžičková -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 2 (2012), s. 17-18.

Globální metoda čtení vychází z analýzy celých vět a slov. Základem je postup od celku k jednotlivým částem. Na základě této metody dostává dítě možnost číst okamžitě celé slovo a vnímat jeho konkrétní význam. V článku je uveden příklad aplikace alternativní výuky čtení s využitím globální metody u žáků postižených dětskou mozkovou obrnou.

čtení ; výuka ; vyučovací metoda ; globální metoda ; rozpoznávání slov ; počáteční čtení ; rozvíjení schopností ; žák ; mozková obrna ; postižený ; příklad

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371058


2. Authentic Reading, Writing, and Discussion : an Exploratory Study of a Pen Pal project [Autentické čtení, psaní a diskuse : výzkumná studie zaměřená na projekt Pen Pal] / Linda B. Gambrell, Leah Calvert, Jacquelynn A. Malloy, Brent Igo -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 112, č. 2 (2011/2012), s. [234]-258.

Představení projektu Pen Pal, který se zaměřuje no rozvoj skutečné gramotnosti pomocí četby knih, korespondence dětí s dospělými přáteli a účasti dětí v diskusích o přečtených knihách. Americký výzkum mezi žáky 3. - 5. ročníků se soustředil na hodnocení používaných metod a úloh z hlediska jejich autentičnosti a podpory motivace k četbě.

čtení ; psaní ; porozumění textu ; dovednost ; rozvíjení schopností ; diskuse ; školní korespondence ; motivace ; čtenářství ; základní škola ; první stupeň ; vzdělávací projekt ; pedagogický výzkum ; USA ; ročník 3-5

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371862


3. Cesta k podpoře čtenářství vede Moravou [Way to support child reading leads through Moravia] / Helena Selucká -- cze

In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou -- ISSN 0011-2321 -- Roč. 64, č. 1 (2012), s. 31-33.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se v r. 2009 stala základnou pro nově vzniklé metodické pracoviště zaměřené na podporu čtenářství dětí a mládeže. Pořádá každý rok několik seminářů nejen na podporu čtenářství, ale i ostatních aktivit, např. cizojazyčné čtení, besedy o bezpečnosti na internetu či o problematice autorského zákona apod. Knihovna spolupracuje na projektech Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka a Poprvé do školy - Poprvé do knihovny. Organizuje i semináře pro pracovnice knihoven z regionu a prezentuje aktivity SKIP KDK studentům některých kateder Pedagogické a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

knihovna ; dítě ; mládež ; pomoc ; bezpečnost ; počítač ; autorské právo ; projekt ; univerzita ; spolupráce ; výchovné působení ; čtenářství ; Knihovna Jiřího Mahena (Brno, Česko) ; Brno ; Morava

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=369948


4. Číst víc a lépe je nutnost [To read more and better is necessity] / Hana Košťálová -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 9 (2013), s. 9-11.

Autorka se zabývá otázkou, v čem a jak se změnila povaha čtení a čtenářství. Čtení má zásadní význam pro naši vzdělanost, ale také pro běžný praktický život. Před učiteli a před vzdělávacím systémem stojí dvě dobové výzvy: naučit číst děti jinak a naučit číst každé dítě. Účinnou pomoc poskytuje mapa učebního pokroku (tzv. vývojové kontinuum) pro čtenářskou gramotnost. Kontinuum může posloužit jako rámec pro kurikulární dokumenty. V příloze ukázka ze zahraničního kontinua - 11 úrovní vývoje čtenářské gramotnosti.

čtenářství ; čtení ; porozumění textu ; zvyk ; výuka ; žák ; práce s textem ; strategie učení ; motivace ; schopnost učení ; kritické myšlení

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=422962


5. Čítanie podľa Eľkonina - charakteristika prístupu a opis metódy [Reading according to Elkonin - A profile of the Approach and Paraphrase of the Method] /  Oľga Tokárová, Marína Mikulajová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 -- Roč. 62, č. 1-2 (2012), s. 34-44.

Významná úloha jazykových schopností dítěte při osvojování si čtení. Cílem studie je poukázat na souvislosti mezi fonematickým uvědomováním a schopností naučit se číst pomocí Elkoninovy metody čtení. Charakteristika psycholingvistických východisek metod a principů učení. Popis Elkoninovy metody - pregrafemické a grafemické období nácviku čtení. Na závěr se autorky vyjadřují k efektivnosti metody pro děti z běžné populace i pro děti s různými vývojovými poruchami.

čtení ; vyučovací metoda ; dítě ; jazyková dovednost ; vývoj řeči ; technika čtení ; Elkonin, D. B.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=398159


6. Čtení s předvídáním [Reading with forethought] / Kateřina Šafránková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách -- ISSN 1214-5823 -- Roč. 2010, č. 37 (2010), s. 16-23.

Čtenářské strategie rozvíjející porozumění textu. Při předvídání čtenáři odhadují a předjímají, co se asi stane v textu dále. Předpovědi by měly být logické a mohou vznikat před četbou i během četby. Učitel má žáky vést ke všímání si struktury příběhu. Předvídání zdatného čtenáře a učitelova pomoc slabým čtenářům. Používání strategií předvídání i v předškolním věku (využití obrázků v knihách).

strategie učení ; čtení ; výuka ; čtenářství ; víceleté gymnázium ; technika čtení ; porozumění textu

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=272139


7. Děti čtou dětem [Children read to children] / Lenka Veisová -- cze

In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách -- ISSN 1214-5823 -- Roč. 2012, č. 47 (2012), s. 12-13.

Nápad učitelky ve 2. třídě, jak dát žákům příležitost ukázat, co se naučili. Domluva s ředitelkou mateřské školy o tom, že žáci budou předškolákům předčítat. Příprava na čtení, výběr vhodných čtenářů, ukazování obrázků. Dohoda o pravidelném čtení dalších příběhů v MŠ jednou za tři týdny. Žáci byli spokojeni a získali další motivaci ke čtení.

čtení ; žák ; základní škola ; mateřská škola ; spolupráce ; motivace ; vzájemné učení mezi vrstevníky ; předčítání

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=403296


8. Dramatická výchova jako cesta k rozvoji dětského čtenářství [Drama education as a way to the development of child reading] / Markéta Popelová Nečasová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Tvořivá dramatika -- ISSN 1211-8001 -- Roč. 23, č. 1 (2012), s. 19-23.

Cíl dramatické výchovy (DV) - harmonický rozvoj osobnosti učícího se v citové, rozumové i volní oblasti. DV je ideální metoda podpory čtenářství u dětí. Využívání průpravných her a cvičení v DV a rozvoj konkrétních dovedností žáka. Metody a techniky DV při rozvíjení čtenářských kompetencí - koncentrace, představivost a fantazie, tvořivost, emocionalita, empatie, sociální inteligence, abstraktní myšlení.

dramatická výchova ; čtení ; čtenářství ; rozvíjení schopností ; představivost ; koncentrace

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371545


9. Jak motivovat děti ke čtení a k práci se slovy každý den a užít si při tom legraci [How to motivate children to reading and work with words every day, and have fun with it] -- cze

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 17, č. 1 (2011), s. 38-39.

Náměty a inspirace pro práci s textem - jako motivační úkoly ke čtení. Příklady realizace některých úkolů, zaměřených na rozvíjení čtenářských dovedností a schopnosti práce s textem (vyhledávání slov, dotváření textu, vyprávění přečteného, výklad slova apod.). Vytváření čtenářských návyků - nutný osobní příklad rodičů či vychovatelů. Výběr vhodných knih a jejich dostupnost pro dítě - uspořádání dětského pokoje.

čtení ; čtenářství ; práce s textem ; rozvíjení schopností ; dovednost ; motivace

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=308725


10. Jak v mateřské škole rozvíjet dětskou řeč [How to develop child speech in kindergarten] / Markéta Hrubínová ; [Autor interview] Marie Těthalová -- cze

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 18, č. 7 (2011), s. 20-21.

Předpokladem kvalifikované podpory řečových schopností malých dětí je znalost vývojových zákonitostí. Když se dítě adaptuje ve školce a v novém kolektivu, často se rozmluví. Učitelka ve školce má fungovat jako vzor, musí s dětmi především hodně mluvit. Podpůrným prvkem je také předčítání z knih, děti si zvykají poslouchat čtený text, což jim pomůže, až začnou chodit do školy. Důležitá je přirozenost projevu. Dítě s poruchou komunikace ve školce.

předškolní dítě ; mateřská škola ; řeč ; řečová dovednost ; věk ; čtenářství ; učitelka ; komunikace ; adaptace ; vývoj dítěte ; rozvíjení schopností ; poslech

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=369878


11. Když čtení jen tak splývá [New method in early reading] / Jaromíra Stínilová ; [Autor interview] Jaroslava Štefflová -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 27 (2012), s. 14-15.

Příklad učitelky ze základní školy v Jílovém u Děčína, která s úspěchem učí číst prvňáčky prostřednictvím metody splývavého čtení (tato metoda je založena na pomalém čtení s protahováním slabik). V textu je předvedena ukázka praktického využití této metody.

čtení ; počáteční čtení ; technika čtení ; výuka ; vyučovací metoda ; základní škola ; ukázka ; Jílové u Děčína ; splývavé čtení

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=403274


12. Postupné rozvíjení čtenářských dovedností ve škole [Gradual development of reading skills in school] / Kateřina Šafránková -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 59, č. 4 (2012), s. 22-24.

Učitelé nejprve žáky učí číst dobře technicky a teprve potom jim zadávají čtenářské úkoly. Při čtení bez důrazu na porozumění a zážitek z četby mohou žáci ztratit chuť číst. Autorka textu hledala způsob, jak systematicky a postupně rozvíjet čtenářské dovednosti žáků na textech, které jsou pro ně technicky dosažitelné. Inspiraci našla v zahraniční publikaci Daily Reading Comprehension. Je určena žákům prvních tříd. V článku podrobně popisuje, jak pracovala s textem a pracovními listy, které jsou zaměřeny vždy na jednu čtenářskou dovednost. Ke každému pracovnímu listu jsou přiloženy metodické pokyny pro učitele.

žák ; čtení ; porozumění textu ; čtenářství ; metodika ; technika čtení ; vztah učitel-žák ; způsobilost ; práce s textem ; rozvíjení schopností ; čtenářská gramotnost

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371133


13. Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií [Developing literacy in pupils with dyslexia] / Kamila Balharová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 6 (2012), s. 31-33.

Autorku sledování problémů žáků s dyslexií inspirovalo k vytvoření vhodných cvičení volně přístupných na webových stránkách, která u nich rozvíjejí jednotlivé složky vnímání. Cvičení jsou vhodná pro žáky s dyslexií na 1. stupni základní školy a pomáhá je motivovat ke čtení. Ve svém článku věnuje pozornost vhodnosti textů knih a čítanek pro mladší a starší žáky s dyslexií a informuje o vydání vlastní knihy Život rytíře, která je vhodnou pomůckou pro starší děti s dyslexií.

porozumění textu ; žák ; gramotnost ; základní škola ; mladší školní věk ; starší školní věk ; čtení ; motivace ; kniha ; čítanka ; pomůcky žáka ; dyslexie ; rozvoj ; čtenářská gramotnost

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371969


14. Výuka elementárního čtení a psaní genetickou metodou [Instruction of elementary reading and writing through genetic method] / Jiří Havel -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 138, č. 3 (březen 2014) (2013/2014), s. 39-43.
Dnes si učitelé mohou vybrat, jak své žáky povedou ke čtení a psaní. Dominantní je sice stále metoda analyticko - syntetická (slabikovací), do popředí se ale začíná dostávat také metoda genetická (hláskovací). Autor článku seznamuje s metodikou, na jejímž základě je vystavěna jeho vlastní genetická metoda.

čtení ; psaní ; počáteční čtení ; počáteční psaní ; vyučovací metoda ; technika čtení ; hláskování ; metodika ; genetická metoda

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=427491

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016