Psychoterapie

Úvodní rešerše - záznamy článků z časopisů
(Pedagogická bibliografická databáze Pedagogické knihovny J. A. Komenského)


1. Tvůrčí psaní slouží jako psychoterapie / [Creative writing serves as psychotherapy] /  Eva Hauserová -- cze

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 18, č. 2 (2012), s. 48-51.

Jak probíhá terapie poezií a literaturou - poetoterapie a biblioterapie. V roce 1916 byl poprvé použit termín biblioterapie - léčba četbou a následnou diskusí o přečtených příbězích. Poetoterapie - skupinová terapie - pracuje s lidským podvědomím, tvorba veršů pomáhá utřídit myšlenky, vypsat své city, pocit, negativní emoce. Srovnání poetoterapie a biblioterapie s jinými terapiemi uměním - muziko- a arteterapií.

terapie ; psychoterapie ; řešení konfliktů ; tvůrčí činnosti ; tvořivost ; tvůrčí psaní ; muzikoterapie ; arteterapie ; poezie ; čtení ; biblioterapie ; poetoterapie

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=370152


2. Reflexe muzikoterapeutického modelu a jeho aplikace u osob s kombinovaným postižením / [Reflection on the music therapy model and its applications to clients with combined disabilities] /  Svatava Drlíčková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 17

In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii -- ISSN 1214-4460 -- Roč. 2012/2013, č. 29 (2012/2013), s. 141-158.

Článek seznamuje čtenáře s výzkumem, který byl věnován muzikoterapii u klientů s kombinovaným postižením. V rámci výzkumu byl vytvořen receptivní muzikoterapeutický model, který byl zaměřen na výběr a uspořádání hudebních nástrojů a stylu zpěvu v souladu se zásadami celostní muzikoterapie. Navazující empirická část je věnována výzkumnému šetření, které se zabývá aplikací vytvořeného modelu u intaktní populace, a na základě výsledků a úprav modelu popisuje aplikaci receptivní muzikoterapie u klientů s kombinovaným postižením.

muzikoterapie ; model ; zpětná vazba ; modelová konstrukce ; aplikovaný výzkum ; kombinovaná vada ; výběrové kritérium ; hudební nástroj ; zpěv ; handicap ; speciální vzdělávací potřeby ; postižený

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=403129


3. Muzikoterapie u osob s poruchami autistického spektra / [Music therapy in people with autistic spectrum disorder] /  Jiří Kantor -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii -- ISSN 1214-4460 -- Roč. 2013, č. 31 (2013), s. 72-76.

Hudba, komunikace a poruchy autistického spektra (PAS), techniky pro vytvoření kontaktu s klientem, PAS a struktura muzikoterapeutické lekce, muzikoterapeutické modely u PAS, komunikace a kontraindikace muzikoterapie u PAS, terapie nežádoucího chování a formy terapie u klientů s PAS jsou hlavní témata, kterým se autor ve svém příspěvku věnuje.

muzikoterapie ; osobnost ; handicap ; autismus ; autistický jedinec ; hudba ; komunikace ; komunikační schopnost ; strukturální analýza ; model ; terapie ; chování ; tvůrce ; kontakt s lidmi ; nežádoucí chování ; kontraindikace

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=418126


4. Malováním k uzdravení - Arteterapie v praxi = Painting for healing - Art therapy in practice / [] /  Irena Kapustová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní -- ISSN 1210-3691 -- Roč. 53, č. 3 (2013), s. 23-25.

Další informace o arteterapeutické metodě výtvarného projektu Emocionální a smyslová výchova. Článek navazuje na studii otištěnou na stránkách Výtvarné výchovy č. 3, 2012. Zachycuje podstatu arteterapie, jejího využití v procesu uzdravování dítěte a smyslu jejího zařazení do výuky i volnočasových aktivit na ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Tentokrát se autorka zaměřuje především na 2. a 3. fázi projektu Zvíře, ve které bych se chtěl proměnit a Příroda uzdravuje (obrázky v příloze).

arteterapie ; výtvarný projev ; výtvarné techniky a materiály ; umělecká výchova ; afektivní chování ; smyslová výchova ; vnímání ; výchovná metoda ; nemocný ; cílové skupiny výchovy a vzdělávání ; projekt ; Hradec Králové (Česko)

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=422867


5. Jak arteterapie pomáhá rozvíjet dary, s nimiž se všichni rodíme / [How art therapy helps to develop talents we all are born with] /  Zuzana Čepelíková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii -- ISSN 1214-4460 -- Roč. 2011, č. 26 (2011), s. 65-67.

Autorka pracuje s dětmi a dospělými s traumatickou zkušeností, psychickým onemocněním či zážitkem sociálního vyčlenění. Zaměřuje se na arteterapii a Pesso Boyden psychomotorickou terapii (PBSP). Obě nabízejí způsob, jak podpořit klientovu emoční léčbu, oslovit jeho potřeby a probudit v něm tvořivé síly. Případ 13 leté Kláry.

psychoterapie ; psychomotorika ; arteterapie ; duševní nemoc ; sociální znevýhodnění ; emoce ; potřeba ; tvořivost ; rozvíjení schopností ; trauma

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=368445


6. Dítě a kůň / [Child and horse] /  Jindřiška Vladyková ; [Fotografie] Markéta Melicharová -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 59, č. 4 (2012), s. 28-29.

Koně se stávají partnery fyzioterapeutů, psychologů, sociálních pracovníků nebo pedagogů při řešení nejrůznějších fyzických i psychických problémů dětí i dospělých. Co je smyslem aktivit s využitím koní (AVK). Hiporehabilitace, rozvoj sociálních schopností a dovedností, navázání nových kontaktů, pozitivní změny v psychice, smysluplné trávení volného času, posílení sebevědomí a pozitivních osobnostních vlastností, pocit zodpovědnosti, důslednost.

dítě ; výchova pro volný čas ; animoterapie ; terapie ; terapie hrou ; osobnost ; odpovědnost ; sociální výchova ; motivace ; psychologie osobnosti ; kůň

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371136


7. Arteterapie ve výtvarné výchově / [Art therapy in arts and crafts] /  Lucie Hrnčiarová -- cze

In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách -- ISSN 1214-5823 -- Roč. 2013, č. 52 (2013), s. 31-32.

Využití kreativity žáků ve výtvarné výchově. Žáci se naučí ztvárňovat své myšlenky v obrazech a nakreslí kresebné znaky ze svého dětství. Ztvárnění přečtených textů doprovodnou ilustrací. Vyprávění příběhu bez konce, žáci jej doplnili prostřednictvím kresby. Uvedení dalších shodných témat. Ukončení lekce arteterapie a její písemné zhodnocení žáky.

výtvarná výchova ; arteterapie ; vyučovací metoda ; ilustrace ; výtvarné umění ; kritické myšlení

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=423873


8. Artefiletika při práci se skupinou dětí 2. stupně ZŠ s rizikovým chováním / [Artphiletics in the work with a group of lower secondary pupils with risk behaviour] /  Leona Běhounková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogicko-psychologické poradenství : zpravodaj IPPP ČR -- ISSN 1214-7230 -- Roč. 2011, č. 60 (2011), s. 4-17.

Artefiletika je moderním screeningovým, preventivním a intervenčním přístupem k žákům s rizikovým chováním. Umožňuje nácvik žádoucího sociálního chování a usiluje o propojení emocionálního, sociálního a intelektuáního rozvoje žáka prostřednictvím uměleckých forem (výtvarných, hudebních, literárních či dramatických). V článku jsou uvedeny metodické postupy artefiletické prevence v prostředí 2. stupně základní školy.

arteterapie ; artefiletika ; umělecká výchova ; výtvarná výchova ; výchovné působení ; prevence ; žák ; porucha chování ; rizikové dítě ; integrace žáka ; výchovná metoda ; druhý stupeň ; základní škola ; inkluzivní vzdělávání

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=317418


9. Agresivita ve výuce výtvarné výchovy, aneb, Paní učitelko, my jsme všichni agresivní! / [Aggressiveness in arts and crafts instruction, or, Teacher, we are all aggressive!] /  Lada Hánlová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii -- ISSN 1214-4460 -- Roč. 2011, č. 27 (2011), s. 52-65.

Jiný pohled na agresivitu, zejména u dětí. Agresivita jako předmět zájmu ve škole. Výtvarná výchova umožňuje žákovi nahlédnout do jeho neuvědomovaných (nepoznaných, nepřiznaných) myšlenek, názorů a pocitů. Projekt Člověk zvíře. Agresivita ve výtvarné výchově - popis projektu.

artefiletika ; agresivita ; dítě ; výtvarná výchova ; psychologie chování ; výuka ; projektová metoda

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=369501


10. Divokým dětem pomáhá počítač / [Computer helps wild children] /  Eva Bazínková, Miroslav Novotný -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 42, č. 12 (2012), s. 40-42.

Hyperkinetickým dětem s diagnostikovanou poruchou ADHD pomáhá zmírnit nežádoucí příznaky nová metoda tréninku paměti pomocí softwarového programu Cogmed. Jedná se o komplexní pětitýdenní tréninkový program, který má podobu počítačové hry a který využívá různá cvičení k posílení pracovní paměti, vizuoprostorové orientace a kontroly impulzivity. Dítě ve spolupráci s rodiči trénuje z domova v době, kdy se cítí v nejlepší formě. Terapeut může průběh tréninku sledovat přes internet, jedná se o zcela specifickou formu internetové učební psychoterapie.

dítě ; hyperaktivita ; porucha chování ; paměť ; vznětlivost ; terapie hrou ; počítač ; software ; psychoterapie ; Internet ; cvičení ; Cogmed (softwarový program) ; ADHD

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=404749

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016