Těžká mentální retardace

Úvodní rešerše - záznamy článků z časopisů
(Pedagogická bibliografická databáze Pedagogické knihovny J. A. Komenského)


1. Trochu jiné vzdělávání : [A bit different education : working with children with moderate and severe mental handicaps] / o práci s dětmi se středně těžkým a těžkým mentálním postižením / Petr Hanák ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 24-25 (2012), s. 12-13.

Základní speciální škola Ibsenova v Brně poskytuje v rámci svých možností přiměřené vzdělávání dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Součástí péče o tyto děti jsou různé podpůrné terapie, které rozvíjejí jejich vzdělávací kompetence. Kromě běžně známých terapií se zde používají relativně nové metody, jako je bazální stimulace a metoda snoezelen. Rozhovor s ředitelem Ibsenky o současném trendu ve vzdělávání mentálně postižených v České republice, který, mimo jiné, považuje za nešťastný.

mentálně postižený ; těžce mentálně postižený ; vzdělávání ; péče ; terapie ; rozvíjení schopností ; speciální škola ; základní škola ; školská politika ; nedostatek ; názor ; Brno ; kritika ; snoezelen

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=403047


2. S Downovým syndromem v normální škole / [With the Down syndrome in a mainstream school] /  Michaela Kabátová -- cze

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 222 (23.IX.) (2013), s. 24.

Downův syndrom je genetická anomálie projevující se u postižených jedinců různým stupněm mentální retardace. Ovlivňuje vzhled (např. šikmé oči, menší vzrůst, krátký krk) a zvyšuje náchylnost k nemocem (např. srdeční vady, snížená imunita, poruchy sluchu a zraku). Přestože se inkluzivní vzdělávání už mnoho let prosazuje, základní školy nejsou nijak zvlášť připraveny mentálně postižené děti vzdělávat. Článek přináší příklad matky, která prosadila, aby se její dcera postižená Downovým syndromem vzdělávala v běžné základní škole a nemusela tak do vzdálené speciální školy.

mentálně postižený ; Downův syndrom ; dítě ; žák ; vzdělávání ; integrace žáka ; základní škola ; terminologie ; inkluze ; příklad

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=423779


3. Nemoc bezmocných : [Disease of powerless :: slight mental retardation] / lehká mentální retardace / A. Lábusová, T. Nikolai, S. Pekárková, S. Rendl -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 58, č. 6 (2011), s. 18-19.

Řada romských dětí selhává ve školském vzdělávacím systému. Velké procento těchto dětí má stanovenou diagnózu lehké mentální retardace a navštěvuje základní školu praktickou. S tím nutně souvisí i problematika diagnostiky romských dětí v poradenských pracovištích. Nejdůležitější součástí psychologického vyšetření je inteligenční test (SON-R). Autoři článku se věnují analýze tohoto testu a předkládají odpovědi na otázku, zda nejsou romské sociálně vyloučené děti testem znevýhodněny, a pokud ano, jakým způsobem.

sociální diskriminace ; Romové ; handicap ; mentální retardace ; speciální vzdělávací potřeby ; zvláštní škola ; poradenství ; inteligenční úroveň ; psychologické vyšetření ; test inteligence ; sociální vyloučení

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=317335


4. Naše děti mají o chromozom víc / [Our children have one extra chromosome] /  Marie Těthalová ; [Foto] Petra Šrámková, Markéta Havlíčková -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 39, č. 3 (2009), s. 38-39.

Downův syndrom, geneticky podmíněný handicap, se vyskytuje přibližně u jednoho dítěte ze sedmi set. Patří takové dítě do ústavu nebo by mělo zůstat s rodiči? Zkušenosti a zážitky rodičů, kteří tuto situaci se svým postiženým dítětem prožívají. Zkušenosti se speciální terapií a přehled organizací, které pomáhají lidem s handicapem.

postižený ; retardované dítě ; mentálně postižený ; Downův syndrom ; výchova dítěte ; vztah rodiče-dítě ; rozvíjení schopností ; integrace ; působení

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=247886


5. Jak se Janičce žije s epilepsií / [How does Jane live with epilepsy] /  Marie Těthalová -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 39, č. 12 (2009), s. 42-43.

Příběh dívky Jany, která žije s epilepsií. Vyprávění její matky o tom, jak se projevují první příznaky nemoci, o medikaci a terapii, soužití v rodině. Nástup do školky a do školy, pomoc učitelů, asistentky, ale i pomocného personálu. Pozitivní přístup rodičů. Informace o občanském sdružení Společnost E (Czech Epilepsy Association).

dítě ; retardované dítě ; speciální vzdělávací potřeby ; epilepsie ; terapie ; postižený ; vztah rodiče-dítě ; působení ; nemoc ; pozitivní psychologie

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=269259


6. Jak pomoci dětem s dysfunkcemi číst a porozumět/ [How to help children with dysfunctions read and understand] /  Eva Navrátilová -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 59, č. 7 (2012), s. 22-23.

Autorka článku, speciální pedagožka v SPC, se věnuje speciálně pedagogické diagnostice dětí s převážně mentálním postižením nebo s kombinací dalších vad. Využívá metodu Brigitte Sindelárové nazvanou Deficity dílčích funkcí. V článku popisuje jednotlivé fáze této metody - diagnostiku, propracovaný systém náprav jednotlivých defektů, nutnost zpětné vazby od vyučujících, rodičů i dítěte. Upozorňuje na klady i zápory této metody. Závěrem reakce rodičů.

retardované dítě ; porucha učení ; dysfunkce ; náprava ; speciální vzdělávací potřeby ; speciální výuka ; diagnostika ; diagnostický test ; vyučovací metoda ; zpětná vazba ; mentální handicap

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402480


7. Downův syndrom - jeho obraz z lékařského hlediska / [Down's Syndrome - A medical perspective] /  Jan Šmarda -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 23, č. 4 (2013), s. 306-317.

Článek je věnován lékařské problematice Downova syndromu. Speciální pedagog, který se ve své praxi setkává s dětmi postiženými Downovým syndromem nejčastěji, by se měl s tímto stavem blíže seznámit. Downův syndrom jako genetická anomálie s celoživotními projevy, symptomy Downova syndromu, pravděpodobnost jeho vzniku. Genomické pozadí symptomů Downova syndromu a robertsonská chromosomální translokace. Jak jedinci postiženému Downovým syndromem pomoci.

mentálně postižený ; mentální handicap ; mentální retardace ; Downův syndrom ; zdravotní zpráva ; genetika ; speciální vzdělávací potřeby ; speciální pedagog

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=424925


8. Deset otázek a deset odpovědí k aktivačním centrům / [Ten questions and ten answers to activation centres] /  Marta Teplá -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 38 (2013), s. 29.

Autorka odpovídá na deset základních otázek týkajících se aktivačních center působících při základních školách speciálních. Jde o školská zařízení, jejichž cílem je zájmové vzdělávání žáků s těžším mentálním postižením. Nabídka volnočasových aktivit je pestrá, od výtvarných a uměleckých činností, obsluhy multimediálních přístrojů až po pěstitelství a chovatelství.

mentálně postižený ; těžce mentálně postižený ; speciální škola ; speciální výuka ; základní škola ; centrum volného času ; volný čas ; výchova pro volný čas ; zájmová činnost ; obsah výchovy ; aktivační centrum

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=424499


9. Co je to mentální retardace? / [What is intellectual disability?] /  Václav Mertin -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 37 (2013), s. 13.

Rozbor výsledků odborných debat nad pojmem mentální retardace (MR). Popis tří základních diagnostických kritérií svědčících pro MR. Směřování diagnostiky MR dříve a dnes. Role školy při podpoře opožděných dětí ze sociálně slabého prostředí.

mentální retardace ; retardované dítě ; žák ; opožděný vývoj ; sociálně znevýhodněný ; rozvíjení schopností ; škola ; role ; diagnostika ; pojem ; terminologie ; názor

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=424390


10. Alternativní výuka čtení s využitím globální metody u dětí s DMO / [Alternative reading instruction using global method among children with polio] /  Věra Růžičková -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 2 (2012), s. 17-18.

Globální metoda čtení vychází z analýzy celých vět a slov. Základem je postup od celku k jednotlivým částem. Na základě této metody dostává dítě možnost číst okamžitě celé slovo a vnímat jeho konkrétní význam. V článku je uveden příklad aplikace alternativní výuky čtení s využitím globální metody u žáků postižených dětskou mozkovou obrnou.

čtení ; výuka ; vyučovací metoda ; globální metoda ; rozpoznávání slov ; počáteční čtení ; rozvíjení schopností ; žák ; mozková obrna ; postižený ; příklad

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371058

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016