Lehká mentální retardace

Úvodní rešerše - záznamy článků z časopisů
(Pedagogická bibliografická databáze Pedagogické knihovny J. A. Komenského)


1. Co je to mentální retardace? [What is intellectual disability?] / Václav Mertin -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 37 (2013), s. 13.

Rozbor výsledků odborných debat nad pojmem mentální retardace (MR). Popis tří základních diagnostických kritérií svědčících pro MR. Směřování diagnostiky MR dříve a dnes. Role školy při podpoře opožděných dětí ze sociálně slabého prostředí.

mentální retardace ; retardované dítě ; žák ; opožděný vývoj ; sociálně znevýhodněný ; rozvíjení schopností ; škola ; role ; diagnostika ; pojem ; terminologie ; názor

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=424390


2. Devatenáct let programu Portage v České republice [Nineteen years of the Portage programme in the Czech Republic] / Jitka Vávrová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 23, č. 1 (2013), s. 11-21.

Program Portage se v České republice začal praktikovat a rozvíjet jako jedna z forem rané intervence na začátku 90. let 20. století. V článku je podána základní charakteristika programu Portage jako služby pro děti s mentálním a kombinovaným postižením v raném věku a jejich rodiny. Dále autorka shrnula výsledky tří dotazníkových průzkumů (1996, 2000, 2010), které mapují využití programu u nás v průběhu posledních téměř 20 let.

raná péče ; rané dětství ; rodičovská role ; výchova dítěte ; postižený ; mentálně postižený ; individuální přístup ; zákrok ; kombinovaná vada ; speciální vzdělávací potřeby ; speciálně pedagogické centrum ; program Portage

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=416577


3. Do třídy má přijít hraniční dítě [Child with border intellect in the classroom] /  Hana Štefaňáková -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 28 (2013), s. 13.

Příchod žáka s hraničním intelektem nebo lehkým mentálním postižením do běžné třídy je vždy náročné. Aby třídní učitel udržel dobré vztahy ve třídě, je pro něj důležité, aby věděl, kam se obrátit o radu. Článek přináší několik rad pro třídní učitele, jak mají postupovat, když takové dítě dostanou do třídy.

mentálně postižený ; žák ; vzdělávání ; integrace žáka ; základní škola ; poradenství ; poradenská služba

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=422391


4. Heterogenní prostředí je pro děti to nejlepší [Heterogenous environment is the best for children] / Jiří Trunda, Vladimír Foist ; [Autor interview] Tomáš Habart -- cze

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 19, č. 1-2 (2013), s. 30.

Rozhovor se dvěma řediteli základních škol v Praze a Poběžovicích o jejich zkušenostech s inkluzí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (hlavně žáků s mentálním postižením). Obě školy jsou zapojeny do vznikající sítě inkluzivních škol podporované Open Society Fund. Síť má propojovat vstřícné školy, které dokazují, že společné vzdělávání širokého spektra žáků neznamená snižování kvality výuky.

žák ; speciální vzdělávací potřeby ; mentálně postižený ; vzdělávání ; integrace žáka ; základní škola ; síť škol ; názor ; zkušenost ; Praha ; Poběžovice ; příklad ; inkluze ; síť inkluzivních škol

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=406903


5. Inkluze bez naplnění nutných podmínek je hazard [Inclusion without meeting necessary conditions is hazardous] / V. Mertin ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 4 (2013), s. 10-11.

Známý dětský psycholog se vyjadřuje ke stavu poradenství po zrušení Institutu pedagogicko-psychologického poradenství a k práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Nelíbí se mu snaha politiků za každou cenu změnit nejen systém poradenství, ale také speciální školství. Záměr ministerstva školství zařadit většinu mentálně postižených dětí do běžných základních škol považuje za hazard.

mentálně postižený ; speciální vzdělávací potřeby ; žák ; vzdělávání ; integrace žáka ; základní škola ; pedagogicko-psychologická poradna ; poradenská služba ; poradenství ; speciální školství ; školská politika ; vládní politika ; nedostatek ; názor ; kritika

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=407536


6. Inkluzi nelze dělat chaoticky a cestou striktních nařízení : rozhovor s Gordonem Breiem, ředitelem Mateřské a Základní školy Lidická v Brně [Inclusion must not be applied chaotically and by strict orders : interview with Gordon Breie, headteacher of Kindergarten and Primary school Lidická in Brno] / Gordon Breie ; [Autor interview] Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 36 (2012), s. 3.

Výhrady vůči plánu ministerstva školství, podle kterého má být do roku 2017 dokončena inkluze všech žáků ze základních škol praktických do běžných základních škol. Podle Breie chybí podrobnější rozpracování podpůrných opatření pro jednotlivé typy postižení (materiální požadavky a finanční náklady na inkluzi žáka s konkrétním postižením) a termín dosažení plné inkluze je nereálný. Integraci nelze podle něj zvládnout dříve než za 10 nebo 15 let a musí být zahájena dlouho před vstupem dětí do základní školy v rámci rané péče.

plán ; ministerstvo školství ; integrace žáka ; mentálně postižený ; základní škola ; přidělení finančních prostředků ; raná péče ; základní škola praktická

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=404624


7. Inspirace z Walesu : asistenti ve školách [Inspiration from Wales : school assistants] / Emma Doidge ; [Autor interview] Jana Korábová -- cze

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 19, č. 1-2 (2013), s. 28-29.

Koordinátorka asistentů na střední škole Cathys High school v Cardiffu (Wales) v rozhovoru popisuje přístup, který má její škola ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou zde integrováni. Škola má celkem 30 asistentů pedagoga. Jedni se věnují dětem s lehčími poruchami učení, druzí pracují např. s žáky s autismem nebo lehkou mozkovou dysfunkcí. Asistentům je umožněno zvyšovat si kvalifikaci dalším vzděláváním. Můžou si vybrat různé kurzy a přednášky podle toho, jakému postižení žáka se věnují nebo chtějí věnovat.

žák ; postižený ; mentálně postižený ; porucha učení ; autismus ; speciální vzdělávací potřeby ; integrace žáka ; vzdělávání ; střední škola ; asistent ; další vzdělávání učitelů ; Wales ; Velká Británie ; asistent pedagoga ; inkluze

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=406891


8. Jak učím matematiku žáky prvního stupně na základní škole praktické [How I teach mathematics to elementary stage pupils at a practical basic school] / Alžběta Krchová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 23, č. 4 (2013), s. 336-341.

Zkušenost začínající pedagožky prvního stupně základní školy praktické, konkrétně její metody výuky matematiky. Autorka popisuje v jednotlivých příkladech, jakým způsobem efektivně vyučovat žáky s lehkou mentální retardací, poruchami učení, ADHD. Podrobně zkoumá mechanismus poznávacího procesu žáka a představuje metody profesora Hejného, které se pokouší aplikovat do speciálního školství.

žák ; speciální škola ; mentálně postižený ; porucha učení ; metodika ; speciální výuka ; speciální pedagog ; matematika ; vztah učitel-žák ; první stupeň ; Hejný, Milan, ; Hejný, Milan, ; ADHD

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=424931


9. Mentálně postižení v naší obci?! [Mentally handicapped people in our village?!] /  Monika Lampová ; [Redaktorka] Daniela Kramulová -- cze

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 18, č. 10 (2012), s. 60-61.

Rozhovor s ředitelkou Agentury Pondělí, která se již 15 let věnuje mentálně postiženým klientům. Hovoří o stěhování těchto lidí z ústavů, o jejich začleňování, integraci a transformaci - cestě k normálnímu životu. Jak s těmito lidmi pracují odborníci, jaké problémy vyvstávají a co přispívá k úspěšné integraci těchto lidí do běžného života. Čím mohou obohatit zdravou populaci a jak v této oblasti působí neziskové organizace a jejich dobrovolníci.

postižený ; mentálně postižený ; mentální handicap ; integrace ; přeměna ; postoj ; interpersonální vztahy ; veřejné mínění ; dobrovolná organizace ; dobrovolná práce ; psychologicko-výchovná metoda ; nezisková organizace

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=403182


10. Podpora osob s mentálním postižením při prožívání zármutku [Support for people with intellectual disabilities in the course of bereavement] / Petra Sapáková, Jan Vančura -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie pro praxi -- ISSN 1803-8670 -- Roč. 48, č. 3-4 (2013), s. 107-117.

Specifika prožívání smutku nad úmrtím blízkého člověka u osob s mentálním postižením (možnosti chápání skutečnosti smrti, vliv sociálního kontextu) a různé způsoby jeho vyjádření. Ty mohou být pro svou neobvyklost obtížně srozumitelné pro okolí. Možnosti podpory, kterou je možné truchlícím osobám s mentálním postižením poskytnout: přiměřená edukace a informovanost o smrti, poradenství a specifické terapeutické postupy. Téma není v ČR dosud systematicky zpracováno.

mentálně postižený ; úmrtí ; pomoc ; poradenství ; terapie ; smutek

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=430085


11. Práca s integrovanými žiakmi v ZŠ s MŠ Bohdanovce, alebo, Integrujme zmysluplne [Work with integrated pupils in primary school and kindergarten in Bohdanovce, Slovakia] / Ladislav Juhás -- slo

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 136, č. 3 (2011/2012), s. 18-20.

Příklad slovenské základní školy v Bohdanovcích, kde se věnují integraci 32 žáků s poruchou učení a lehčím mentálním postižením. Každý tento žák je vzděláván podle vlastního vzdělávacího plánu, při hodnocení a klasifikaci musí učitel zohledňovat žákovo postižení, integrovaní žáci dostávají stejné vysvědčení jako všichni ostatní žáci atd.

postižený ; mentálně postižený ; porucha učení ; speciální vzdělávací potřeby ; žák ; vzdělávání ; individuální přístup ; hodnocení žáka ; klasifikace ; integrace žáka ; základní škola ; Slovensko ; Bohdanovce ; příklad

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=370864


12. Systém základního vzdělávání by se mohl zásadně změnit [Present system of primary education might be substantially changed] / Jiří Pilař ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 7 (2013), s. 16-17.

Před časem představila Asociace speciálních pedagogů (ASP) ucelený návrh změny koncepce základního vzdělávání. Byla to (mimo jiné) reakce na frontální útok zastánců široké inkluze, který měl vést k likvidaci základních škol praktických, kde se vzdělávají děti s lehkým mentálním postižením a romské děti, které v běžné škole selhávají. Rozhovor s předsedou ASP, který přibližuje obsah a smysl tohoto návrhu.

mentálně postižený ; Romové ; žák ; vzdělávání ; speciální škola ; základní škola ; speciální školství ; základní školství ; zlepšení ; koncepce ; návrh ; Asociace speciálních pedagogů České republiky ; základní škola praktická ; inkluze

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=416516


13. Vztah dětí s intelektovým postižením k tělesné výchově a sportu [Relation of intellectually handicapped children to physical education and sports] /  Alena Lejčarová, Sylvie Slavíková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 21, č. 1 (2011), s. 8-16, 75.

Informace o výzkumu, jehož cílem bylo zjistit vztah mentálně postižených dětí ke sportu a školní tělesné výchově (oblíbené/neoblíbené aktivity v TV, oblíbenost/neoblíbenost TV). Metodika a výsledky výzkumu. Šetření ukázalo, že školní tělesnou výchovu mají dotazovaní žáci celkem v oblibě.
žák ; mentálně postižený ; zvláštní škola ; tělesná výchova ; sport ; postoj žáka ; výzkum ; praktická škola

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=308757


14. Základní škola praktická podporuje a rozvíjí kreativitu svých žáků [Practical primary school supports and develops creativeness if its pupils] / Alena Tučímová -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 38 (2012), s. 5.

Ukázka toho, co základní školy praktické mohou svým žákům nabídnout a v čem je mohou podporovat a rozvíjet, na příkladu školy v Klášterci nad Ohří. Výuka formou projektu s názvem Dýňový den byla zaměřena na poznávání přírody a na rozvoj tvořivosti, výtvarných a dalších dovedností dětí.

zvláštní škola ; speciální škola ; mentálně postižený ; projektová metoda ; projekt ; příroda ; přírodopis ; výtvarná výchova ; rozvíjení schopností ; tvořivost ; základní škola praktická

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=404771

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016