Inovace ve speciální výuce

Rešerše - záznamy článků z časopisů
(Pedagogická bibliografická databáze Pedagogické knihovny J. A. Komenského)


1. DYS-centrum Praha o. s. [DYS-centre Prague] / Lenka Krejčová -- cze

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 3 (2012), s. 33-34.

Nezisková organizace DYS-centrum Praha vznikla v roce 1995 s cílem dlouhodobě a systematicky pracovat s dětmi a mládeží s dyslexií, resp. s poruchami učení a se specifickými poruchami chování (syndromem ADHD a ADD). DYS-centrum nabízí jak komplexní diagnostiku a poradenství, tak tradiční i ucelené rozvíjející programy. Pro učitele, kteří mají o tuto problematiku zájem, jsou zde připraveny vzdělávací kurzy akreditované ministerstvem školství.

dyslexie ; porucha učení ; porucha chování ; žák ; dítě ; mládež ; pedagogická diagnostika ; diagnostika ; poradenská služba ; psychologická služba ; rozvíjení schopností ; pomoc ; náprava ; terapie ; další vzdělávání učitelů ; kurs ; DYS-centrum Praha ; specifické poruchy učení ; ADHD ; ADD ; nezisková organizace

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371440


2. Hodnotenie edukačného softvéru z hľadiska rešpektovania individuálnych rozdielov medzi žiakmi = [Evaluation of educational software from the aspect of respecting individual differences between pupils] / Helena Hrubišková, Štefan Karolčík -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Technológia vzdelávania : vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN 1335-003X, -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 10-14 přílohy.

Příspěvek poukazuje na problém respektování individuálních zvláštností žáků při používání edukačních softwarů v práci učitele. Z kritérií, která by měl reflektovat didaktický software, jsou uváděna ta, která souvisí s preferovanou smyslovou aktivitou a se způsobem, jakým žák zpracovává informace a jaké používá strategie. Požadavky plynoucí z rozdílů v pozornosti žáků. Požadavky plynoucí z rozdílů v inteligenci žáků. Požadavky plynoucí z rozdílných kognitivních a učebních stylů žáků. Požadavky plynoucí z rozdílných typů preferované učební motivace žáků.

hodnocení ; vzdělávací technologie ; software ; individuální zvláštnosti ; žák ; práce ; učitel ; hodnotící kritérium ; vnímání ; zpracování informací ; pozornost ; motivace učení ; speciální vzdělávací potřeby ; výukový software ; didaktické principy ; preference ; strategie

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=425499


3. Jak učím matematiku žáky prvního stupně na základní škole praktické [How I teach mathematics to elementary stage pupils at a practical basic school] / Alžběta Krchová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 23, č. 4 (2013), s. 336-341.

Zkušenost začínající pedagožky prvního stupně základní školy praktické, konkrétně její metody výuky matematiky. Autorka popisuje v jednotlivých příkladech jakým způsobem efektivně vyučovat žáky s lehkou mentální retardací, poruchami učení, ADHD. Podrobně zkoumá mechanismus poznávacího procesu žáka a představuje metody profesora Hejného, které se pokouší aplikovat do speciálního školství.

žák ; speciální škola ; mentálně postižený ; porucha učení ; metodika ; speciální výuka ; speciální pedagog ; matematika ; vztah učitel-žák ; první stupeň ; Hejný, Milan, ; Hejný, Milan, ; ADHD

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=424931


4. Matematické predstavy u detí [Children's mathematical ideas] / Martina Daransky -- slo

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 17, č. 3 (2011), s. 26-27.

Rozvíjení matematických představ u předškolních dětí v rámci herních činností v mateřské škole - příklady těchto činností. Informace o projektech Objevování v zemi káčátek a Objevování v zemi čísel, které vznikly v německém Freiburgu (2002, Gerhard Preiss). Projekty jsou zaměřeny na rozvoj a posilování matematických představ dětí v předškolním a mladším školním věku a byly již úspěšně realizovány v SRN, Rakousku, Velké Británii a Švýcarsku a nyní mají být představeny i v SR a ČR. Cílem projektů je přivést děti na cestu přemýšlení pomocí metod, které jim pomohou pochopit svět, rozšířit matematické znalosti a spojovat je s konkrétním životem, jsou založeny na spojování, objevování a vnímání se živým zážitkem. Podrobnosti koncepce obou projektů.

předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; mateřská škola ; mladší školní věk ; základní škola ; první stupeň ; počáteční vyučování ; matematika ; vyučovací metoda ; představa ; poznávací proces ; rozvíjení schopností ; projekt ; SRN

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=347396


5. Měla jsem na MŠMT v náplni své práce vzdělávání dětí s mentálním postižením ... [Education of mentally handicapped children was my job at Ministry of Education, Youth and Sports] / Marta Teplá -- cze

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 22, č. 1 (2012), s. 62-67.

Autorka textu, Marta Teplá, pracovala od roku 1990 do roku 2011 jako odborný referent odboru speciálního vzdělávání MŠMT. Popisuje, jak postupně vznikal propracovaný systém celoživotního vzdělávání mentálně postižených, byla navázána spolupráce se zahraničními partnery, postupně se realizovaly čtyři Národní plány pomoci občanům se zdravotním postižením a vzdělávací programy pro žáky s mentálním postižením. Autorka představuje program střediska podpory vzdělávání dětí, žáků i dospělých s mentálním postižením. Byla upravena školská legislativa v rámci nového školského zákona. Tento systém byl však narušen nekompetentním vládním usnesením č. 699/2011 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015.

vzdělávání ; celoživotní vzdělávání ; mentálně postižený ; mentální retardace ; postižený ; speciální školství ; speciální vzdělávací potřeby ; školský zákon ; školská legislativa ; rámcový vzdělávací program ; Česko.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371505


6. Naučme se stanovovat cíle výuky [Let's learn to set teaching objectives] / Andrea Feldmannová -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 58, č. 4 (2011), s. 10-11.

Jak sestavit hodinu, aby byla pro děti motivující a na jejím konci došlo k naplnění cílů? Důležité je stanovit si cíl hodiny a způsob, jak pro tuto činnost budeme žáky motivovat. Autorka připravila hodinu vlastivědy, kde uplatnila Andersonovu taxonomii cílů. Jedná se o šest úrovní kognitivních cílů (paměť, porozumění, aplikace, analýza, hodnocení, tvořivost).

výuka ; cíl výuky ; motivace ; taxonomie ; poznávací proces ; učivo ; vlastivěda ; první stupeň ; základní škola ; inovace ve vzdělávání ; vyučovací hodina ; cílově orientovaná výuka ; Andersonova taxonomie

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=308136


7. Nikdo se nesmí cítit vyčleněný : přípravné třídy jsou pro hendikepované děti výrazným bonusem [Noone must feel excommunicated : preparatory classes for handicapped children as bonus] / Jaroslava Štefflová -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 35 (2013), s. 18-19.

Přípravné třídy vznikají proto, aby se věnovaly dětem, které potřebují v začátcích pomoc při úspěšném zvládnutí povinné školní docházky. Tyto třídy nejsou určeny pouze zanedbaným dětem, ale i dětem s různým postižením, s poruchami učení i dětem cizinců, které ještě dobře nerozumí češtině. Autorka uvádí příklad pražské Základní školy Novoborská, která přípravnou třídu otevírá už třetím rokem a nemůže si ji vynachválit.

přípravný ročník ; dítě ; handicap ; předškolní dítě ; předškolní výchova ; počáteční vyučování ; přechod z mateřské na základní školu ; zkušenost ; základní škola ; Praha ; příklad

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=424190


8. Odborná metodika pro praxi školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga [Professional methodology for working in the position of school psychologist or school special pedagogue] / Sylva Hönigová -- cze

In: Pedagogicko-psychologické poradenství : zpravodaj IPPP ČR -- ISSN 1214-7230 -- Roč. 2011, č. 60 (2011), s. 56-61.

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ve svém projektu Rozvoj školních poradenských pracovišť klade velký důraz na metodické vedení školních psychologů a speciálních pedagogů. Ve školách zapojených do projektu je mnoho školních specialistů, kteří již mají zobecnitelné zkušenosti, jež můžou nabídnout ostatním zájemcům. V článku je proto uvedeno několik inspirativních metodik a příkladů dobré praxe z oblasti prevence a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

školní psycholog ; speciální pedagog ; pomoc ; prevence ; spolupráce ve výchově ; poradenská služba ; psychologická služba ; pedagogicko-psychologická poradna ; škola ; metodika ; projekt ; školní poradenské pracoviště ; příklad

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=317425


9. Somatopedie - reflexe její současnosti i dalšího vývoje = Education of People with Illness and Physical Disability - Reflection of the Present State and Possibilities of Further Development / Jiří Kantor -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 13

In: E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů -- ISSN 1213-7758 -- Roč. 2011, č. 3 (2011), s. 105-113.

Somatopedie jako jedna z odborných profilací speciální pedagogiky, která se věnuje lidem s tělesným postižením, zdravotním oslabením nebo nemocí. Současné proměny disciplíny a možnosti jejího dalšího vývoje. Současná terminologie oboru a jeho interdisciplinární provázanost. Dopady současných změn na vysokoškolskou přípravu studentů speciální pedagogiky.

somatopedie ; speciální pedagogika ; tělesně postižený ; nemocný ; terminologie ; mezioborový přístup ; vzdělávání učitelů ; speciální pedagog

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=369889


10. Special educational needs, e-learning and the reflective e-portfolio : implications for developing and assessing competence in pre-service education [Speciální vzdělávací potřeby, e-learning a reflektivní e-portfolio : dopady na rozvoj a hodnocení kompetencí ve vzdělávání učitelů] / Jackie Lambe, Victor McNair, Ron Smith -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 39, č. 2 (2013), s. [181]-196.

Využití elektronického portfolia (e-portfolio) k jednoročnímu hodnocení studia budoucích učitelů po absolutoriu učitelského vzdělávání zaměřeného na speciální vzdělávací potřeby. Výzkum spektra učitelských kompetencí, kdy byli respondenti vyzváni, aby vytvořili svá vlastní e-portfolia na podkladě svého učení a vývoje během posledního roku studia. Zkušenosti z vytváření vlastních e-portfolií a postoje k jeho využití pro hodnocení průběhu studia. Výzkum probíhal v Severním Irsku.

vzdělávání učitelů ; speciální vzdělávací potřeby ; portfolio ; počítač ; působení ; způsobilost ; hodnocení studenta ; výzkum ; Severní Irsko

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=407567


11. Školou bez překážek [School without barriers] -- cze

In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -- Roč. 19, č. 6 (2011), s. 4.

Krátká informace o projektu Somatopedické společnosti Školou bez překážek, který umožňuje speciálním pedagogům a poradenských pracovníkům konzultovat své zkušenosti se speciálními poruchami učení a chování u žáků základních škol prostřednictvím odborných workshopů. Od září 2011 projekt také nabízí různé vzdělávací kurzy učitelům, kteří mají o tuto problematiku zájem. Další podrobné informace na portálu: http://dysportal.alfabet.cz.

žák ; porucha učení ; porucha chování ; speciální pedagogika ; speciální pedagog ; náprava ; poradenská služba ; poradenství ; tvůrčí dílna ; zkušenost ; spolupráce ; portál ; projekt ; základní škola ; další vzdělávání učitelů ; Somatopedická společnost ; školský portál

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=370100


12. Využívání informačních technologií ve výuce dětí se specifickými poruchami učení [The use of information technology in teaching children with specific learning disorders] / Kateřina Nevřalová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 9, č. 6 (2012), s. 34-35.

Využívání informačních technologií pro podporu rozvoje znalostí a dovedností dětí se specifickými poruchami učení je téma, kterému se autorka věnuje. Seznamuje čtenáře s projektem CALDYS 2. Výstupem projektu jsou flexibilní herní rámce připravené pro potřeby učitelů a volně dostupné na webových stránkách. Cílovou skupinu projektu tvoří žáci a studenti s dyslexií, kteří se učí angličtinu jako druhý jazyk.

informační technologie ; výukový software ; projekt ; speciální vzdělávací potřeby ; porucha učení ; speciální pedagog ; psycholog ; angličtina ; druhý cizí jazyk ; hra ; webová stránka ; žák ; student ; učitel ; dyslexie ; specifické poruchy učení

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371970


13. Vzdělávací nabídka IPPP ČR pro 2. pololetí školního roku 2010/2011 / [Offer of education by the Pedagogical-Psychological Counseling Institute for the 2nd half of the school year 2010/2011] / Institut pedagogicko - psychologického poradenství ČR -- cze

In: Pedagogicko-psychologické poradenství : zpravodaj IPPP ČR -- ISSN 1214-7230 -- Roč. 2010, č. 59 (2010), s. 1-[39] přílohy.

Nabídka vzdělávacích programů pro 2. pololetí školního roku 2010/2011, které v rámci dalšího vzdělávání nabízí IPPP ČR školním psychologům, speciálním pedagogům, vychovatelům a dalším zájemcům. Témata: vzdělávání a poradenská práce s nadanými žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika poruch autistického spektra, výchovné poradenství, prevence rizikového chování, etopedie atd.

další vzdělávání učitelů ; školní psycholog ; výchovný poradce ; speciální pedagog ; vychovatel ; vzdělávací program ; obsah výuky ; žák ; postižený ; nadaný ; autismus ; speciální vzdělávací potřeby ; vzdělávání ; pedagogická diagnostika ; speciální pedagogika ; etopedie ; prevence ; poradenská služba ; psychologická služba

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=308048

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016