Poruchy chování

Úvodní rešerše - záznamy článků z časopisů
(Pedagogická bibliografická databáze Pedagogické knihovny J. A. Komenského)


1. Úzkostné poruchy v dětství / [Anxiety disorders in children] /  Eva Malá -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18

In: Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS -- ISSN 1212-0383 -- Roč. 107, č. 2 (2011), s. 99-105.

Různými typy úzkostných poruch trpí kolem 11-12% dětí a mladistvých. Tyto poruchy jsou spojeny s podrážděností, nervovou labilitou, nespavostí apod. U adolescentů se projevují depresemi a poruchami spojenými se zneužíváním návykových látek. Hlavním rizikovým faktorem pro vznik úzkostných poruch je málo bezpečný vztah k matce (úzkostné matky, které dítě nadměrně ochraňují). Doporučená farmakoterapie a psychoterapie.

porucha chování ; úzkost ; dítě ; adolescent ; psychiatrie ; sociální adaptace ; deprese ; drogy ; vztah matka-dítě ; psychoterapie ; psychofarmakologi

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=308732


2. Škola, kde se nešikanuje, neexistuje / [School without bullying does not exist] /  David Čáp ; [Autor interview] Marie Těthalová -- cze

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 19, č. 5 (2012), s. 8-11.
Rozhovor s psychologem Davidem Čápem o různých formách šikany, její prevenci a léčení. Šikana existuje v kolektivech od mateřské školy až po zaměstnání v dospělém věku. Jaké je ideální prostředí pro vznik šikany. Šikana se vyskytuje ve všech školách. Takovýto stav někdy dokonce učiteli vyhovuje, protože žádný učitel nemá ke všem dětem stejný (kladný) vztah. Proč mnoho šikanovaných dlouho nedokáže říci, že je jim ubližováno. Co dělat s žákem, který ostatní trápí, pokud ho nechceme hned trestat. Dítě bychom měli učit základnímu respektu k druhým, je tak lépe vybaveno pro život.

šikanování ; škola ; dítě ; vztahy mezi vrstevníky ; psychologie chování ; chování žáka

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=371888


3. S agresí se setkáváme dnes a denně / [We meet aggression every day] /  Marika Kropíková ; [Autor interview] Marie Těthalová -- cze

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 8-10.

Rozhovor se školní speciální pedagožkou Marikou Kropíkovou o tom, proč děti reagují agresivně a jak na jejich chování správně reagovat. Agrese jako negativní jev, který na druhé straně - pokud je v mezích udržitelnosti - může člověku i pomoci. Skrytá a pasivní agrese.

Agrese v mateřské škole, potřeba pravidel. Agresivita dítěte vzniká výchovou nebo jí je podporován - k učitelce se často chová agresivně i rodič dítěte. Platí však pravidlo, že učitel není zodpovědný za chování dítěte, ale za své chování vůči dítěti.
agrese ; agresivita ; předškolní dítě ; chování ; mateřská škola ; rodiče ; odpovědnost ; výchova dítěte ; pravidlo

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=417260


4. Práce s dětmi s ADHD / [How to manage ADHD children] /  Lenka Minaříková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 30-42.

V rámci tématu Nové metody ve škole se objevuje několik článků o práci s dětmi s ADHD. Rady pro pedagogy, jak pracovat s hyperaktivním dítětem (obecná pravidla). Nutnost odborné pomoci pro dítě s ADHD. Zajímavosti z internetu, výchovné zásady při výchově dětí s ADHD. Dítě s ADHD v mateřské škole - projevy dětí s ADHD, problémy vzniklé ve vztahu s okolím, problémy vznikající v rodině a v mateřské škole. Důležité výchovné zásady a přístupy u dětí s ADHD.

dítě ; hyperaktivita ; výchova dítěte ; poradenství ; nesprávné chování ; porucha chování ; Internet ; výchovné působení ; výchovně vzdělávací principy ; mateřská škola ; odborná informace ; ADHD

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=423459


5. Hyperaktivní dítě ve třídě představuje pro učitele obrovskou zátěž / [Hyper-active child in the classroom is a big load for the teacher] /Hana Štefaňáková -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 24 (2013), s. 13.

Několik užitečných rad pro učitele, kteří mají ve třídě hyperaktivního žáka s poruchou pozornosti. Nejlépe je mít takového žáka ve svém dosahu (v první lavici), opakovat mu zadání, nekřičet, ale chválit, zklidňovat okolí atd.
porucha učení ; koncentrace ; pozornost ; porucha chování ; hyperaktivita ; žák ; výuka ; pomoc ; poradenství ; poradenská služba ; ADHD

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=421070


6. Hyperaktivní děti v běžné třídě / [Hyperactive children in mainstream classroom] /  Markéta Fryntová, Zuzana Hubinková -- cze

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 17, č. 9 (2011), s. 58-59.

Na základě dotazníkové metody a sociometrického šetření na třech vybraných pražských základních školách autorky textu zjišťovaly, jaká je situace v integraci dětí s ADHD a poruchami učení (SPU) do běžných tříd. Bylo osloveno 140 respondentů (učitelů i žáků) a z výsledků vyplývá, že integrované děti se SPU a ADHD celkové klima školní třídy neovlivňují negativním způsobem, ale podle sociometrického testu nepatří mezi oblíbené a vyhledávané kamarády. Výsledky výzkumného šetření celkově vyzněly velmi pozitivně. Bližší informace v textu.

dítě ; postižený ; handicap ; porucha chování ; porucha učení ; výzkumný projekt ; integrace ; integrace žáka ; sociometrie ; hyperaktivita ; klima třídy ; ADHD ; inkluzivní vzdělávání

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=348422


7. Hledání odpovědnosti za potíže s kázní / [Seeking responsibility for disciplinary problems] /  Václav Mertin -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 58, č. 2 (2011), s. 10-11.

Výchovné problémy na školách nabývají na závažnosti a jsou kontraproduktivní učení. Autor textu řeší otázku odpovědnosti za chování dítěte ve škole. Odpovědnost rodičů při výchově dítěte je sice zásadní, ale ve škole jen nepřímá. Jaké prostředky má učitel ve škole k dosažení kázně. Návrh MŠMT - smlouva mezi rodinou a školou. Na základní škole je dílčí analogií individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro jeho vypracování a naplnění.

základní škola ; chování žáka ; chování učitele ; psychologie chování ; porucha chování ; kázeň ; neukázněnost ; odpovědnost ; rodičovská odpovědnost ; individuální přístup ; speciální vzdělávací potřeby ; individuální vzdělávací plán

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=307097


8. Expresivní a socioterapeutické metody v prevenci rizikového chování / [Expressive and sociotherapeuthic methods in the prevention of risk behaviour] /  Zbyněk Zicha -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii -- ISSN 1214-4460 -- Roč. 2013, č. 32 (2013), s. 5-16.

Příspěvek představuje výsledky studie a je věnován expresivním a socioterapeutickým metodám, které spoluvytváří pevný rámec v prevenci poruch chování v sociální oblasti, dále pak rizikovému chování a jeho psychosociálním souvislostem, vývoji mozku a integraci.

expresivita ; sociologie ; terapie ; výchovná metoda ; prevence ; rizikové dítě ; skupina ; sociologický výzkum ; výsledek výzkumu ; porucha chování ; vývojová psychologie ; mozek ; integrace ; arteterapie ; psychosociální aspekty ; vývoj

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=423955


9. Děti s pervazivní vývojovou poruchou / [Children with pervasive developmental disorder] /  Rostislav Čevela, Alena Zvoníková -- cze

In: Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí -- ISSN 0049-0962 -- Roč. 9, č. 11 (2012), s. 5.

Pervazivní vývojové poruchy charakterizují tři hlavní skupiny příznaků - stereotypní chování a zájmy, narušená sociální integrace a narušená komunikace. Možnost spojení pervazivní poruchy také s výskytem jiného zdravotního postižení (např. mentální retardace, epilepsie, dětská mozková obrna). Podle charakteru a rozsahu postižení se liší i důsledky stavu na schopnost samostatného života a později i důsledky na pracovní schopnost jedince. Posuzování zdravotního stavu dětí, význam výchovy a sociální rehabilitace. Finanční podpora státu a odraz principu solidarity.

vývoj dítěte ; handicap ; porucha chování ; autismus ; duševně nemocný ; mentálně postižený ; sociální péč

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405664


10. Agresivní děti: [Aggressive children: do they attack, or only defend themselves?] / útočí, nebo se jen brání? / Xenie Uholyeva -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 18, č. 1 (2012), s. 56-59.

Problém agresivity v dětských kolektivech. Dělení agresivity podle motivace na reaktivní a proaktivní. Pět profilů agresivity na základě analýzy vnitřní logiky agresivního chování (porozumění, útěk a hledání ochránce, útěk nebo pomsta s vnitřním konfliktem, pomsta, potěšení). Co jsme udělali špatně? Mohou rodiče za agresivitu svých dětí?

psychologie chování ; pedopsychologie ; agresivita ; agrese ; chování ; nesprávné chování ; výzkum ; vztah rodiče-dítě ; sociální prostředí ; postoj rodičů

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=369921

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016